Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 februari 2023

Sitata, Inc ("wij", "wij", of "onze") exploiteert de website https://www.sitata.com, API, en de mobiele applicatie van Sitata (hierna te noemen de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de in dit Privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

Aanvullende privacyvoorwaarden kunnen van toepassing zijn als u een reisbeschermingsplan of verzekeringsproduct hebt gekocht dat aanvullende voorwaarden vaststelt tussen u, Sitata en eventuele verzekeraars, producenten, tussenpersonen, beheerders van claims en reisbijstandsorganisaties.

Definities

 • Service
  Dienst betekent de https://www.sitata.com website, API, en de Sitata mobiele applicatie beheerd door Sitata, Inc.

 • Persoonlijke gegevens
  Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die uit die gegevens (of uit die en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken) kan worden geïdentificeerd.

 • Gebruiksgegevens
  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Cookies
  Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 • Gegevensbeheerder
  Gegevensbeheerder: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van dit Privacybeleid zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Gegevensverwerkers (of dienstverleners)
  Gegevensverwerker (of Dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Gegevensverwerker verwerkt. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.

 • Betrokkene (of Gebruiker)
  De betrokkene is elke levende persoon die onze dienst gebruikt en aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen geen of geen enkele van deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of instructies in onze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat ("Gebruiksgegevens").

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Dienst met een mobiel apparaat benadert, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

Wij kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatiegegevens"). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze Dienst aan te bieden en om onze Dienst te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatiediensten op elk moment in- of uitschakelen wanneer u onze dienst gebruikt via de instellingen van uw apparaat.

Traceer- en cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en wij bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Sitata, Inc gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze dienst te leveren en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienst
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer u daarvoor kiest
 • Klantenondersteuning bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat wij onze dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze dienst te controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt de rechtsgrondslag van Sitata, Inc voor het verzamelen en gebruiken van de in dit Privacybeleid beschreven persoonsgegevens af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Sitata, Inc kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • U heeft ons daarvoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons legitiem belang en uw rechten wegen niet op tegen de verwerking.
 • Voor de verwerking van betalingen
 • De wet naleven

Bewaring van gegevens

Sitata, Inc zal uw Persoonsgegevens alleen bewaren voor zo lang als nodig is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Sitata, Inc zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Houd er rekening mee dat wij gegevens, waaronder Persoonsgegevens, naar Nederland overbrengen en daar opslaan.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

Sitata, Inc zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Indien Sitata, Inc betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Sitata, Inc verplicht zijn uw Persoonsgegevens te openbaren indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Sitata, Inc kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede overtuiging dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of het eigendom van Sitata, Inc. te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen. 

Ons beleid inzake "Do Not Track"-signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen via de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser. Wij ondersteunen officieel geen Do Not Track ("DNT").

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming. Sitata, Inc streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Indien mogelijk kunt u uw Persoonsgegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen openen, bijwerken of laten verwijderen. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

 • Het recht op correctie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Het recht van bezwaar. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 • Het recht op beperking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt recht op een kopie van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer Sitata, Inc op uw toestemming vertrouwde om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen derde bedrijven en personen in dienst nemen om onze dienst te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), de dienst namens ons te verlenen, diensten met betrekking tot de dienst uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze dienst.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics
  Google Analytics is een webanalysedienst van Google die het websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy

Gedragsgerichte remarketing

Sitata, Inc gebruikt remarketingdiensten om op websites van derden aan u te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe verkopers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en aan te bieden op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

 • Google Advertenties (AdWords)
  Google Ads (AdWords) remarketingdienst wordt aangeboden door Google Inc.

  U kunt zich afmelden voor Google Analytics for Display Advertising en de advertenties van het Google Display Network aanpassen door de pagina Google Ads Settings te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads

  Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

  Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Dienst. In dat geval gebruiken wij diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS die worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS vereisten helpen de veilige behandeling van betalingsinformatie te garanderen.

De betalingsverwerkers waar wij mee werken zijn:

 

Links naar andere sites

Onze dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.