Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") regelen uw relatie met https://www.sitata.com website en Sitata mobiele applicatie (de "Dienst") beheerd door Sitata Inc ("wij", "wij", of "onze").

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website en de mobiele applicatie van Sitata (de "Dienst") gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is gebaseerd op uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en aanvaardt u alle juridische gevolgen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, verzoeken wij u de Dienst niet te gebruiken.

Deze voorwaarden vormen een aanvulling op en zijn niet van invloed op, wijzigen of veranderen andere overeenkomsten die u hebt gesloten door aankoop van reisbeschermingsplannen of verzekeringsproducten en -diensten waarin aanvullende voorwaarden zijn vastgelegd tussen u, Sitata en eventuele verzekeraars, producenten, tussenpersonen, schadebeheerders en reisbijstandsorganisaties.

Aankopen

Indien u een product of dienst beschikbaar gesteld via de Dienst ("Aankoop") wenst te kopen, kan u gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, met inbegrip van, zonder beperking, uw kredietkaartnummer, de vervaldatum van uw kredietkaart, uw facturatieadres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om enige creditcard(s) of andere betalingsmethode(s) te gebruiken in verband met enige Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie te verstrekken, verleent u ons het recht de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te weigeren of te annuleren indien fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet voltooien van de Aankoop, of enig verlies of schade voor u als gevolg daarvan.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Om een uitzonderlijke service en nauwkeurigheid te bieden, werken wij de producten en diensten op de Dienst regelmatig bij.

Wij kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, waaronder prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen en doen dat ook niet. Wij behouden ons het recht voor informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Ondanks onze beste inspanningen kunnen de producten of diensten die beschikbaar zijn op onze Dienst een fout bevatten wat betreft de prijs, onjuist beschreven zijn of niet beschikbaar zijn.

Wij kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie op de Dienst en in onze reclame op andere websites.

Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Op prijsvragen, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die losstaan van deze Voorwaarden. Indien u deelneemt aan een Promotie, lees dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Promoties kunnen voor een beperkte tijd beschikbaar zijn.

Abonnementen

Sommige onderdelen van de Dienst worden op abonnementsbasis gefactureerd ("Abonnement(en)"). U wordt vooraf gefactureerd, mogelijk ook op terugkerende en periodieke basis ("Factureringscyclus"). Factureringscycli worden ingesteld op basis van een vaste duur, per dag of per jaar, afhankelijk van het type abonnementsplan dat u selecteert bij de aanschaf van een Abonnement.

Aan het einde van elke Factuurcyclus kan uw Abonnement automatisch worden verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het opzegt of Sitata Inc het opzegt. U kunt de verlenging van uw Abonnement annuleren via uw online account management pagina of door contact op te nemen met de klantenservice van Sitata Inc.

Een geldige betalingsmethode, zoals uw creditcard, is vereist om de betaling voor uw Abonnement te verwerken. U dient Sitata Inc te voorzien van nauwkeurige en volledige factuurgegevens, waaronder volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode. Door deze betalingsinformatie te verstrekken, machtigt u Sitata Inc automatisch om alle abonnementskosten die via uw account worden opgelopen van deze betalingsinstrumenten af te schrijven.

Indien automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, zal Sitata Inc een elektronische factuur uitgeven waarin wordt aangegeven dat u handmatig, binnen een bepaalde termijn, de volledige betaling moet verrichten die overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

Veranderingen in vergoedingen

Sitata Inc kan naar eigen goeddunken en te allen tijde de Abonnementsvergoedingen voor de Abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de Abonnementsvergoeding wordt van kracht aan het einde van de dan lopende Factuurcyclus.

Sitata Inc zal u een redelijke voorafgaande kennisgeving doen van elke wijziging in de abonnementskosten om u de gelegenheid te geven uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Wanneer u de Dienst blijft gebruiken nadat de wijziging van de Abonnementsvergoeding van kracht is geworden, stemt u ermee in het gewijzigde bedrag van de Abonnementsvergoeding te betalen.

Sitata behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd onze Diensten (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving.

Sitata is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de diensten.

Terugbetalingen

Sommige Travel Protection Plans en Abonnementen kunnen voorzien in een 'free look period' waarin de terugbetalingsvoorwaarden zijn vastgelegd. Controleer uw plan voor de exacte details.

Behalve wanneer dit wettelijk vereist is, kunnen andere betaalde kosten voor een Abonnement of Reisbeschermingsplan niet worden terugbetaald.

Als u een geplande afspraak meer dan 48 uur voor uw afspraaktijd afzegt, worden er 5% annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleringen die minder dan 48 uur voor uw afspraak plaatsvinden of het niet verschijnen op uw afspraak worden niet vergoed.

Inhoud

Met onze Dienst kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") plaatsen, koppelen, opslaan, delen en anderszins beschikbaar maken. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op de Dienst plaatst, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op de Dienst te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Dienst te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al uw rechten op Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Dienst en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten. U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Dienst, die uw Inhoud ook mogen gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is (u bezit het) of u hebt het recht het te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Inhoud op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon.

Wij behouden ons alle rechten voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen dat naar ons oordeel: (a) beledigend, lasterlijk of obsceen is; (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend is; (c) een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een ander schendt of; (d) aanstootgevend of anderszins onaanvaardbaar is voor ons.

U erkent dat, door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de Dienst te bekijken en te verspreiden, wij slechts optreden als een passief kanaal voor een dergelijke verspreiding en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op ons nemen met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de Dienst.

Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een dienst van een derde partij is ingesteld.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet rechtmatig voor gebruik beschikbaar is, een naam of handelsmerk waarop zonder passende toestemming rechten van een andere persoon of entiteit dan u rusten, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

U moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door software ("robots", "bots") of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account (zelfs wanneer de activiteit wordt uitgevoerd door anderen die accounts hebben onder uw account).

Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief bedreigingen van misbruik of vergelding) van een Sitata klant, werknemer, lid of functionaris zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van de account.

Auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat op de Dienst geplaatste Inhoud inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("Inbreuk") van een persoon.

Indien u eigenaar bent van een auteursrecht, of gemachtigd bent namens een, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de Service, moet u uw kennisgeving schriftelijk indienen ter attentie van "Inbreuk op het auteursrecht" van en voeg bij uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) als u een verkeerde voorstelling geeft van het feit dat inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht.

Intellectueel eigendom

De Dienst en alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, graphics of code zijn eigendom van Sitata Inc en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag delen van het materiaal op de verschillende gebieden van de Dienst alleen weergeven en kopiëren, downloaden of afdrukken voor uw eigen niet-commercieel gebruik, of om een bestelling te plaatsen bij Sitata Inc. Elk ander gebruik is strikt verboden en kan het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten schenden. Deze Voorwaarden verlenen u geen licentie om enig handelsmerk van Sitata Inc of haar filialen te gebruiken. U stemt er verder mee in geen eigendomsvermeldingen van materialen die van de Dienst zijn gedownload te gebruiken, te wijzigen of te verwijderen.

Links naar andere websites

De Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Sitata Inc.

Sitata Inc heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Sitata Inc niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Hulp bij reizen

Sitata stelt reisgeneeskundige klinieken, medische professionals, medisch georiënteerde bedrijven en reisprofessionals in staat om aanbevelingen, consulten en afspraken aan te bieden aan reizigers. De informatie en aanbevelingen gemaakt voor een reiziger die gebruik maakt van het Sitata platform is het advies of de mening van die entiteit en niet het advies van Sitata. Sitata is niet verantwoordelijk voor de aanbevelingen die u ontvangt.

U gaat ermee akkoord dat u mogelijk geen arts-patiënt relatie kunt hebben met de medische professional vanwege de wettelijke beperkingen van sommige locaties. U stemt er ook mee in dat alle kosten die voor een medische afspraak worden getoond alleen betrekking hebben op een consult, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van het type afspraak dat u maakt, kunt u verantwoordelijk zijn voor eventuele extra kosten voor medicijnen, laboratoriumtests, telefoongegevens of andere kosten die u zou kunnen maken als gevolg van het gebruik van de dienst.

De informatie en aanbevelingen van Sitata zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging van medisch advies van uw zorgverlener. Wij stimuleren en adviseren u om professioneel medisch advies in te winnen voordat u op reis gaat, omdat uw zorgverlener uw medische geschiedenis kent en op de hoogte is van eventuele medische aandoeningen die het advies van Sitata tegenspreken. In alle gevallen moet het advies van uw persoonlijke zorgverlener prevaleren boven de door Sitata verstrekte informatie. Niets dat u van onze Diensten leest of dat u anderszins door Sitata wordt verstrekt, mag worden opgevat als diagnostische informatie of medisch advies.

De beschikbaarheid, kwaliteit, resultaten of gevolgen van een medische behandeling, laboratoriumtest, reisbijstand van welke aard dan ook, ziekenhuisopname, vervoer of uw falen om een van de bovenstaande te verkrijgen, is niet de verantwoordelijkheid van Sitata of een bedrijf of agentschap dat diensten namens haar verleent.

Beëindiging

Wij kunnen de toegang tot onze Dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

Bij beëindiging zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Sitata Inc, haar opdrachtgevers, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, aannemers, licentiegevers, licentiehouders, leveranciers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen, verliezen, schade, verplichtingen, kosten, acties of eisen.

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) juridische en boekhoudkundige kosten als gevolg van uw gebruik van de Dienst; (b) uw schending van deze Voorwaarden; (c) alles wat u op de Dienst plaatst of uploadt; en (d) elke activiteit met betrekking tot uw account. Dit omvat elk nalatig of illegaal gedrag van u, elke persoon of entiteit die toegang krijgt tot de Dienst met behulp van uw account, ongeacht of deze toegang is verkregen via frauduleuze of illegale middelen.

Beperking van aansprakelijkheid

Sitata Inc, haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen, zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, incidentele, bijzondere, gevolg- of bestraffende schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot economisch verlies, verlies of schade aan elektronische media of gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van de Dienst; (ii) uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst (iii) enig gedrag of enige inhoud van derden op of in verband met de Dienst; (iv) enige inhoud verkregen van of via de Dienst; en (v) onbevoegde toegang tot, gebruik van of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere rechtsvordering, ongeacht of wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette oplossing niet aan haar wezenlijke doel beantwoordt.

Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u of van Sitata of via of van de diensten verkregen, schept enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is vermeld.

Sitata verklaart of garandeert u niet dat: (1) Uw gebruik van de Diensten aan uw eisen zal voldoen; (2) Uw gebruik van de Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; of (3) Alle informatie die u verkrijgt als gevolg van uw gebruik van deze Diensten nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn.

Sitata doet geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie, software, producten en diensten voor enig doel, en het opnemen of aanbieden van producten of diensten binnen onze diensten vormt geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke producten of diensten door Sitata. Al deze informatie, software, producten en diensten worden verstrekt "zoals ze zijn", zonder enige vorm van garantie. Sitata wijst hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-schending.

Sitata is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel, overlijden, materiële schade of andere schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van haar Diensten. In geen geval is Sitata aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met uw toegang tot, weergave of gebruik van haar diensten of met de vertraging of onmogelijkheid tot toegang, weergave of gebruik van haar diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw vertrouwen op adviezen die verschijnen op Sitata's diensten; computervirussen, informatie, software, gekoppelde sites, producten en diensten verkregen via de diensten van Sitata; medische of gezondheidsgerelateerde informatie aan u geleverd via de diensten van Sitata; points of interest en locatiegebonden informatie; of anderszins voortvloeiend uit de toegang tot, de weergave van of het gebruik van onze diensten) ongeacht of deze gebaseerd is op een theorie van nalatigheid, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, en zelfs indien Sitata is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien, ondanks de bovenstaande beperking, Sitata aansprakelijk wordt geacht voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met een van de hierboven beschreven voorvallen, dan zal de aansprakelijkheid van Sitata in geen geval meer bedragen dan de servicekosten die u aan Sitata hebt betaald in verband met dergelijke transactie(s) van de diensten van Sitata.

De beperking van de aansprakelijkheid weerspiegelt de verdeling van het risico tussen de partijen. De beperkingen die in deze paragraaf worden gespecificeerd, blijven bestaan en zijn van toepassing, zelfs als een beperkt rechtsmiddel dat in deze voorwaarden wordt gespecificeerd, niet blijkt te hebben voldaan aan zijn essentiële doel. De beperkingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden komen ten goede aan Sitata

Ontkenning en afstand van rechten

Sitata Inc geeft geen garanties, verklaringen of waarborgen van welke aard dan ook met betrekking tot de website en de bijbehorende technologie. Alle beweerdelijk van toepassing zijnde garanties, voorwaarden en bepalingen zijn uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan. Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt verleend op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Dienst wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties, behalve zoals bepaald in de wetten van enige provincie in Canada. In dergelijke gevallen is voor zover nodig de provinciale wetgeving van toepassing.

Sitata Inc. haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op een bepaald tijdstip of een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen.

Indien u een van deze voorwaarden schendt en Sitata Inc ervoor kiest niet onmiddellijk te handelen, of ervoor kiest helemaal niet te handelen, zal Sitata Inc nog steeds recht hebben op alle rechten en rechtsmiddelen op een latere datum, of in elke andere situatie, waar u deze voorwaarden schendt. Sitata Inc doet geen afstand van haar rechten. Sitata Inc is niet verantwoordelijk voor een vermeende schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen rechten van handhaving.

U mag uw rechten onder deze Voorwaarden niet toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen.

Uitsluitingen

Zoals hierboven uiteengezet, staan sommige rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe. Provinciale wetten van Canada kunnen van toepassing zijn op bepaalde producten en geleverde diensten.

Copyright en handelsmerken

Alle inhoud van deze Website en Diensten zijn: ©2024 Sitata Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sitata is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die worden beheerd door andere partijen dan Sitata. Sitata, Sitata.com, en het Sitata logo zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Sitata in Canada, V.S. en/of andere landen.

U mag geen enkel deel van de HTML/CSS of visuele ontwerpelementen van de Diensten, of bijbehorende software, dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Verboden activiteiten

De inhoud en informatie op deze Website en de Diensten, evenals de infrastructuur die wordt gebruikt om dergelijke inhoud en informatie te verstrekken, is eigendom van ons of onze leveranciers en aanbieders. Hoewel u beperkte kopieën mag maken van uw reisinformatie (en gerelateerde documenten) voor reizen, stemt u ermee in geen enkele informatie, software, producten of diensten verkregen via onze Diensten anderszins te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen of door te verkopen. Bovendien stemt u ermee in om niet:

  1. Onze Diensten of de inhoud ervan gebruiken voor enig commercieel doel zonder uitdrukkelijke toestemming van Sitata via een commercieel Accounttype.
    De inhoud of informatie van onze Diensten niet openen, controleren of kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel of een handmatig proces voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  2. De beperkingen in robotuitsluitingsheaders van onze Diensten schenden of andere maatregelen omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot onze Diensten te voorkomen of te beperken.
  3. Geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting of gebruik van onze infrastructuur met zich meebrengt of kan meebrengen.
  4. "Framen", "spiegelen" of anderszins een deel van onze Diensten of de inhoud ervan in een andere website opnemen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door, en geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met, de wetten in de provincie Ontario en de wetten van Canada, voor zover van toepassing.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, mondeling of anderszins, met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons bepaald.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de website en de Dienst niet langer te gebruiken.

Contacteer ons

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.

AH-4684