Regulamin

Niniejszy Regulamin ("Regulamin", "Warunki") reguluje Twoją relację ze stroną https://www.sitata.com i aplikacją mobilną Sitata ("Serwis") prowadzoną przez Sitata Inc ("nas", "my", lub "nasz").

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej Sitata ("Serwis").

Dostęp i korzystanie z Serwisu jest oparte na akceptacji i przestrzeganiu niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z Serwisu.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków i akceptujesz wszystkie konsekwencje prawne. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, w całości lub w części, prosimy nie korzystać z Serwisu.

Niniejsze Warunki są uzupełnieniem, nie wpływają, nie zmieniają, ani nie zmieniają żadnych innych umów zawartych przez Użytkownika poprzez zakup planów ochrony podróży lub produktów i usług ubezpieczeniowych, które ustanawiają dodatkowe warunki pomiędzy Użytkownikiem, Sitata, a ubezpieczycielami, producentami, pośrednikami, administratorami roszczeń i organizacjami pomocy w podróży.

Zakupy

Jeśli chcesz kupić jakikolwiek produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Serwisu ("Zakup"), możesz zostać poproszony o dostarczenie pewnych informacji związanych z zakupem, w tym, bez ograniczeń, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu rozliczeniowego i informacji dotyczących wysyłki.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) masz prawo do korzystania z kart(y) kredytowych lub innych metod(y) płatności w związku z jakimkolwiek Zakupem; oraz że (ii) informacje, które nam dostarczasz są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Podając takie informacje, użytkownik przyznaje nam prawo do przekazania tych informacji osobom trzecim w celu ułatwienia realizacji Zakupów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z pewnych powodów, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub innych powodów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie Zakupu ani za wynikające z tego straty lub szkody poniesione przez Użytkownika.

Dostępność, błędy i nieścisłości

W celu zapewnienia wyjątkowej obsługi i dokładności, regularnie aktualizujemy produkty i usługi w Serwisie.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności żadnych informacji, w tym cen, obrazów produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Pomimo naszych najlepszych starań, produkty lub usługi dostępne w naszym Serwisie mogą zawierać błąd dotyczący ceny, być niedokładnie opisane lub niedostępne.

Możemy doświadczyć opóźnień w aktualizacji informacji w Serwisie oraz w naszych reklamach na innych stronach internetowych.

Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie i inne promocje (zwane łącznie "Promocjami") dostępne za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków. W przypadku uczestnictwa w Promocjach, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi zasadami, jak również z naszą Polityką Prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, zastosowanie będą miały zasady Promocji.

Promocje mogą być dostępne przez ograniczony czas.

Subskrypcje

Niektóre części Usługi są rozliczane na zasadzie subskrypcji ("Subskrypcja"). Użytkownik będzie rozliczany z góry, co może mieć również miejsce w sposób powtarzalny i okresowy ("Cykl rozliczeniowy"). Cykle rozliczeniowe ustalane są na czas określony, codziennie lub rocznie, w zależności od rodzaju planu subskrypcyjnego wybranego przez użytkownika przy zakupie Subskrypcji.

Na koniec każdego Cyklu Rozliczeniowego, Subskrypcja może zostać automatycznie odnowiona na tych samych warunkach, chyba że użytkownik ją anuluje lub Sitata Inc ją anuluje. Użytkownik może anulować odnowienie Subskrypcji poprzez stronę zarządzania kontem online lub kontaktując się z działem obsługi klienta Sitata Inc.

Ważna metoda płatności, taka jak karta kredytowa, jest wymagana do przetworzenia płatności za Subskrypcję. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Sitata Inc dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, które mogą zawierać pełne imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu oraz informacje o ważnej metodzie płatności. Podając takie informacje dotyczące płatności, użytkownik automatycznie upoważnia Sitata Inc do obciążenia wszystkich opłat za Subskrypcję poniesionych za pośrednictwem konta użytkownika za pomocą takich instrumentów płatniczych.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu automatyczne naliczanie opłat nie powiedzie się, Sitata Inc wystawi fakturę elektroniczną z informacją, że należy dokonać ręcznej płatności w określonym terminie, w pełnej kwocie odpowiadającej okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.

Zmiany opłat

Sitata Inc, według własnego uznania i w dowolnym czasie, może zmienić opłaty za Subskrypcje. Wszelkie zmiany opłat za Subskrypcję wejdą w życie z końcem bieżącego Cyklu rozliczeniowego.

Sitata Inc dostarczy użytkownikowi z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomienie o wszelkich zmianach w opłatach za Subskrypcję, aby dać mu możliwość zakończenia Subskrypcji zanim taka zmiana wejdzie w życie.

Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłaty abonamentowej stanowi zgodę użytkownika na zapłatę zmienionej kwoty opłaty abonamentowej.

Sitata zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i od czasu do czasu, do modyfikacji lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, świadczenia Usług (lub jakiejkolwiek ich części) z lub bez powiadomienia.

Sitata nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług.

Refundacje

Niektóre Plany Ochrony Podróży i Abonamenty mogą przewidywać "okres swobodnego spojrzenia", który określa warunki zwrotu kosztów. Prosimy o zapoznanie się z treścią planu w celu uzyskania dokładnych informacji.

Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, inne opłacone opłaty za Subskrypcję lub Plan Ochrony Podróży nie podlegają zwrotowi.

Opłata za anulowanie 5% będzie stosowana w przypadku anulowania zaplanowanej wizyty na więcej niż 48 godzin przed czasem. Anulowanie wizyty z wyprzedzeniem krótszym niż 48 godzin lub niestawienie się na umówioną wizytę nie podlega zwrotowi.

Treść

Nasza usługa pozwala na zamieszczanie, linkowanie, przechowywanie, udostępnianie i w inny sposób udostępnianie pewnych informacji, tekstów, grafik, filmów i innych materiałów ("Zawartość"). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Treść, którą zamieszcza w Serwisie, w tym za jej legalność, wiarygodność i stosowność.

Umieszczając Treść w Serwisie, przyznajesz nam prawo i licencję na wykorzystanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, reprodukcję i dystrybucję takiej Treści w Serwisie i za jego pośrednictwem. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do Treści przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w Serwisie lub za jego pośrednictwem i jest odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że ta licencja obejmuje prawo do udostępniania przez nas Twoich Treści innym użytkownikom Serwisu, którzy również mogą korzystać z Twoich Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Treść jest Twoja (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do jej wykorzystania i udzielenia nam praw i licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem, oraz (ii) zamieszczenie Twojej Treści w Serwisie lub za jego pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw umownych ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do blokowania lub usuwania komunikatów lub materiałów, które uznamy za: (a) obraźliwe, oszczercze lub obsceniczne; (b) oszukańcze, zwodnicze lub wprowadzające w błąd; (c) naruszające prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej innych osób lub (d) obraźliwe lub w inny sposób nieakceptowane przez nas według własnego uznania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapewniając możliwość przeglądania i rozpowszechniania treści generowanych przez użytkowników w serwisie, działamy jedynie jako pasywny kanał dla takiej dystrybucji i nie podejmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności związanych z jakimikolwiek treściami lub działaniami w serwisie.

Konta

Zakładając konto w naszym serwisie, musisz podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w naszym Serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi oraz za wszelkie działania lub czynności podejmowane na podstawie Twojego hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest z naszej Usługi, czy z usługi strony trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy należącej do innej osoby lub podmiotu lub takiej, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który jest przedmiotem praw innej osoby lub podmiotu innego niż użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia, ani nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Użytkownik musi być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez oprogramowanie ("roboty", "boty") lub inne zautomatyzowane metody nie są dozwolone. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują na Twoim koncie (nawet jeśli działania te są wykonywane przez innych, którzy mają konta na Twoim koncie).

Słowne, fizyczne, pisemne lub inne nadużycia (w tym groźby nadużycia lub odwetu) wobec jakiegokolwiek klienta, pracownika, członka lub członka zarządu firmy Sitata spowodują natychmiastowe zamknięcie konta.

Polityka dotycząca praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą polityką jest reagowanie na wszelkie twierdzenia, że Treść zamieszczona w Serwisie narusza prawa autorskie lub inne naruszenia własności intelektualnej ("Naruszenie") jakiejkolwiek osoby.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważnionym w jego imieniu i uważasz, że praca chroniona prawami autorskimi została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, które ma miejsce za pośrednictwem Serwisu, musisz złożyć zawiadomienie na piśmie na adres "Naruszenie praw autorskich" w oraz zawrzeć w zawiadomieniu szczegółowy opis domniemanego Naruszenia.

Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria adwokackie) za wprowadzenie w błąd, że jakakolwiek Treść narusza jego prawa autorskie.

Własność intelektualna

Serwis i cała zawartość, w tym, ale nie tylko, tekst, obrazy, grafika lub kod są własnością Sitata Inc i są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, bazą danych i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik może wyświetlać i kopiować, pobierać lub drukować fragmenty materiałów z różnych obszarów Serwisu wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku lub w celu złożenia zamówienia w Sitata Inc. Wszelkie inne użycie jest surowo zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. Niniejszy Regulamin nie przyznaje użytkownikowi licencji na używanie jakiegokolwiek znaku towarowego Sitata Inc lub jej podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik zobowiązuje się również nie używać, nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji o prawach własności z materiałów pobranych z Serwisu.

Linki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Sitata Inc.

Sitata Inc nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sitata Inc nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług osób trzecich.

Pomoc w podróży

Sitata umożliwia klinikom medycyny podróży, specjalistom medycznym, firmom zorientowanym medycznie i specjalistom ds. podróży oferowanie rekomendacji, konsultacji i spotkań dla podróżnych. Informacje i rekomendacje stworzone dla podróżnych za pomocą platformy Sitata są poradami lub opiniami tego podmiotu, a nie poradami Sitata. Sitata nie ponosi odpowiedzialności za żadne z otrzymanych rekomendacji.

Zgadzasz się, że możesz nie być w stanie nawiązać relacji lekarz-pacjent z pracownikiem medycznym ze względu na ograniczenia prawne w niektórych lokalizacjach. Użytkownik zgadza się również, że wszelkie koszty związane z wizytą lekarską dotyczą wyłącznie konsultacji, chyba że określono inaczej. W zależności od rodzaju umówionej wizyty, Użytkownik może być odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe opłaty za leki, badania laboratoryjne, dane telefoniczne lub inne opłaty, które może ponieść w wyniku korzystania z usługi.

Informacje i zalecenia przedstawione przez Sitata służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mogą zastąpić porady lekarskiej udzielonej przez lekarza. Zachęcamy i zalecamy, aby przed rozpoczęciem podróży zasięgnąć profesjonalnej porady lekarskiej, ponieważ lekarz zna historię choroby i wie o wszelkich dolegliwościach, które mogą być sprzeczne z zaleceniami Sitaty. W każdym przypadku, porady lekarza powinny mieć pierwszeństwo przed informacjami dostarczanymi przez Sitata. Nic, co można przeczytać w Serwisach lub co jest w inny sposób dostarczane przez Sitata, nie powinno być interpretowane jako informacja diagnostyczna lub porada medyczna.

Za dostępność, jakość, wyniki lub skutki leczenia, badań laboratoryjnych, pomocy w podróży, hospitalizacji, transportu lub nieuzyskania powyższych, nie odpowiada ani Sitata, ani żadna firma lub agencja świadcząca usługi w jej imieniu.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, jeśli użytkownik naruszy Warunki.

Wszystkie postanowienia Warunków pozostaną w mocy po rozwiązaniu umowy, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Po rozwiązaniu umowy, prawo użytkownika do korzystania z Usługi zostanie natychmiast utracone. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Sitata Inc, jej dyrektorów, członków zarządu, przedstawicieli, pracowników, wykonawców, licencjodawców, dostawców i agentów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami, działaniami i żądaniami.

Obejmują one, ale nie są ograniczone do: (a) opłaty prawne i księgowe wynikające z korzystania przez Ciebie z Usługi; (b) naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z niniejszych Warunków; (c) wszystko, co zamieścisz na lub prześlesz do Usługi; oraz (d) wszelkie działania związane z Twoim kontem. Obejmuje to wszelkie niedbałe lub nielegalne postępowanie Użytkownika, każdej osoby lub podmiotu uzyskującego dostęp do Serwisu przy użyciu konta Użytkownika, niezależnie od tego, czy dostęp taki został uzyskany w sposób oszukańczy lub nielegalny.

Ograniczenie odpowiedzialności

Sitata Inc, jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy i podmioty stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym bez ograniczeń, straty ekonomiczne, utratę lub uszkodzenie mediów elektronicznych lub danych, wartości firmy, lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu do lub korzystania z Usługi; (ii) niemożności dostępu lub korzystania z Usługi; (iii) wszelkich zachowań lub treści osób trzecich w ramach lub w związku z Usługą; (iv) wszelkich treści uzyskanych z lub za pośrednictwem Usługi; oraz (v) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany Twoich transmisji lub treści, niezależnie od tego, czy podstawą jest gwarancja, umowa, delikt (w tym zaniedbanie) lub jakiekolwiek inne roszczenie prawne, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, i nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego zasadniczego celu.

Żadna porada ani informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez Użytkownika lub od Sitaty lub za pośrednictwem lub z usług, nie stanowi podstawy do udzielenia jakiejkolwiek gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszych Warunkach.

Sitata nie oświadcza ani nie gwarantuje Użytkownikowi, że: (1) korzystanie przez użytkownika z Usług spełni jego wymagania; (2) korzystanie przez użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów; lub (3) wszelkie informacje uzyskane przez użytkownika w wyniku korzystania z tych Usług będą dokładne lub wiarygodne.

Sitata nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności informacji, oprogramowania, produktów i usług do jakiegokolwiek celu, a włączenie lub oferowanie jakichkolwiek produktów lub usług w ramach naszych usług nie stanowi poparcia lub rekomendacji takich produktów lub usług przez Sitata. Wszystkie takie informacje, oprogramowanie, produkty i usługi są dostarczane "tak jak jest" bez żadnych gwarancji. Sitata niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje i warunki w odniesieniu do tych informacji, oprogramowania, produktów i usług, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności.

Sitata nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenia mienia lub inne szkody lub wydatki wynikające z korzystania z jej Usług. W żadnym wypadku Sitata nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem, wyświetlaniem lub korzystaniem z jej Usług lub z opóźnieniem lub niemożnością dostępu, wyświetlania lub korzystania z jej Usług (w tym, ale nie tylko, z poleganiem na opiniach pojawiających się w Usługach Sitata; wirusów komputerowych, informacji, oprogramowania, powiązanych stron, produktów i usług uzyskanych za pośrednictwem Usług Sitata; informacji medycznych lub zdrowotnych dostarczonych użytkownikowi za pośrednictwem Usług Sitata; punktów zainteresowania i informacji opartych na lokalizacji; lub w inny sposób wynikających z dostępu, wyświetlania lub korzystania z naszych Usług), niezależnie od tego, czy opierają się na teorii zaniedbania, kontraktu, deliktu, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, i nawet jeśli Sitata została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Jeśli, pomimo powyższego ograniczenia, Sitata ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody, które wynikają lub są w jakikolwiek sposób związane z którymkolwiek ze zdarzeń opisanych powyżej, odpowiedzialność Sitaty w żadnym wypadku nie przekroczy opłat za usługi, które użytkownik uiścił na rzecz Sitaty w związku z taką transakcją (takimi transakcjami) korzystania z Usług Sitaty.

Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla podział ryzyka między stronami. Ograniczenia określone w tej sekcji będą obowiązywać nawet wtedy, gdy jakikolwiek ograniczony środek zaradczy określony w niniejszych warunkach okaże się nie spełniać swojego podstawowego celu. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych warunkach przynoszą korzyści firmie Sitata

Zrzeczenie się odpowiedzialności i niezrzeczenie się praw

Sitata Inc nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień dotyczących strony internetowej i związanej z nią technologii. Wszelkie rzekomo obowiązujące gwarancje, warunki i zasady są wyłączone, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik korzysta z Usługi na swoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "AS IS" i "AS AVAILABLE". Usługa jest świadczona bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu wykonania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo dowolnej prowincji w Kanadzie. W takich przypadkach prawo prowincji będzie miało zastosowanie w niezbędnym zakresie.

Sitata Inc jej filie, podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Serwis będzie działał nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępny w określonym czasie lub lokalizacji; b) wszelkie błędy lub usterki zostaną naprawione; c) Serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych komponentów; lub d) wyniki korzystania z Serwisu spełnią wymagania użytkownika.

Jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z niniejszych Warunków, a Sitata Inc zdecyduje się nie podejmować natychmiastowych działań lub zdecyduje się nie podejmować ich w ogóle, Sitata Inc nadal będzie miała prawo do wszystkich praw i środków zaradczych w dowolnym późniejszym terminie lub w każdej innej sytuacji, w której użytkownik naruszy niniejsze Warunki. Sitata Inc nie zrzeka się żadnych swoich praw. Sitata Inc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek domniemane naruszenie niniejszych Warunków spowodowane przez okoliczności pozostające poza jej kontrolą. Osoba nie będąca stroną niniejszych Warunków nie ma prawa do ich egzekwowania.

Użytkownik nie może przypisywać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków.

Wyłączenia

Jak określono powyżej, niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika. Do niektórych produktów i świadczonych usług mogą mieć zastosowanie przepisy prawa prowincji kanadyjskich.

Uwagi dotyczące praw autorskich i znaków towarowych

Cała zawartość tej Witryny i Usług jest: ©2024 Sitata Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sitata nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych prowadzonych przez podmioty inne niż Sitata. Sitata, Sitata.com, i logo Sitata są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Sitata w Kanadzie, USA i/lub innych krajach.

Użytkownik nie może powielać, kopiować ani ponownie wykorzystywać żadnej części HTML/CSS lub elementów projektu wizualnego Usług, ani związanego z nimi oprogramowania, bez wyraźnej pisemnej zgody.

Działania zabronione

Treść i informacje zawarte na tej stronie i w Usługach, jak również infrastruktura wykorzystywana do dostarczania tych treści i informacji, są własnością naszą lub naszych dostawców i usługodawców. Chociaż użytkownik może tworzyć ograniczone kopie informacji o podróży (i powiązanych dokumentów) na potrzeby podróży, zgadza się nie modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać lub odsprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych za pośrednictwem naszych Usług. Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się nie:

  1. Używanie naszych Usług lub ich zawartości do celów komercyjnych bez wyraźnego zezwolenia Sitata poprzez typ Konta komercyjnego.
    Dostępu, monitorowania lub kopiowania jakiejkolwiek zawartości lub informacji naszych Usług za pomocą robota, pająka, skrobaka lub innych zautomatyzowanych środków lub jakiegokolwiek procesu ręcznego w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
  2. Naruszać ograniczeń zawartych w nagłówkach wykluczających robotów podanych przez nasze Usługi lub omijać lub obchodzić inne środki stosowane w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do naszych Usług.
  3. Podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nakładać, według naszego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie lub wykorzystanie naszej infrastruktury.
  4. "Frame", "mirror" lub w inny sposób włączać jakiejkolwiek części naszych Usług lub ich zawartości do jakiejkolwiek innej strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają, są interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem prowincji Ontario i prawem Kanady, w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, wówczas pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, ustne lub inne, dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i Usługi.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt.

AH-4684